Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sing Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ผอ.จุมพฏ ชอบธรรม(ทสจ.)

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

๓. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

หน้าที่และอำนาจ

          (๑) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาต อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการกรมป่าไม้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (๒) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (๓) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้สวยป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (๔) รับคำขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคำขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (๕) จัดทำแผนและบูรณาการ การริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และที่ดินในระดับจังหวัด

          (๖) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          (๗) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยคามสะดวก

          (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ