Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sing Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ผอ.จุมพฏ ชอบธรรม(ทสจ.)

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

๔. ส่วนทรัพยากรน้ำ

หน้าที่และอำนาจ

          (๑) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

          (๒) ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (๓) รับคำขอสัมปทาน ต่ออายุ โอย ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคำขอปรับอัตราค่าน้ำหรือคำรับรองมาตรวัดน้ำ

          (๔) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

          (๕) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

          (๖) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนทรัพยากรน้ำ