Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sing Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ผอ.จุมพฏ ชอบธรรม(ทสจ.)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(INTERGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

O1   โครงสร้าง 

O2   ข้อมูลผู้บริหาร

O3   อำนาจหน้าที่ 

O4   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5   ข้อมูลการติดต่อ 

O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7   ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8   Q & A

O9   Social Network

O10   แผนการดำเนินงานประจำปี

O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17   E-Service

O18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22   จัดหาประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ

O23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29   แผนปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม